Thầy Khoa hướng dẫn học viên phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 3

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ  Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Thầy Khoa hướng dẫn học viên phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 2

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ  Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Thầy Khoa hướng dẫn học viên phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 1

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ  Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Hướng dẫn phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 3

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Hướng dẫn phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 2

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Hướng dẫn phần thi sa hình sân Tây Đô – Cần Thơ – Phần 1

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Bài hướng dẫn tập cảm ứng sa hình hạng B2

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]

Hướng dẫn thi cảm ứng đường trường hạng B2

CÁC KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ Hạng B2: 13.000.000 đ/khóa Hạng B11: 14.000.000 đ/khóa Hạng C: 15.000.000 đ/khóa Hạng [...]